****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Władze Gminy

mgr Damian Daniel Baj
tel.: (081) 58 56 042
Przyjęcia interesantów:  (poniedziałek, wtorek - 9.00-13.00)

 

Zadania Wójta
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

·         reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

·         prowadzenie bieżących spraw gminy,

·         podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,

·         zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,

·         koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

·         rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

·         czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

·         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

·         upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

·         przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia ,

·         ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,

·         podejmowanie czynności należących do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

·         prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

·         ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,

·         wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań na sesjach Rady Gminy z wykonania uchwał,

·         reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym ,a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej ,

·         gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

·         podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

·         wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy i regulamin oraz uchwały Rady

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30