****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

SARS-CoV-2

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej należy:

 • uniemożliwić wstęp na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;
 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • monitorować stan zdrowia personelu oraz bezwzględne nie dopuszczać do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
 • organizować w sposób szczególny życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;
 • gwarantować ciągłość usług na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu do świadczenia usług w domu, oddelegować na wniosek organu prowadzącego jednostki samorządu terytorialnego pracowników dziennych ośrodków wsparcia z terenu tej jst, których działalność została zawieszona, na podstawie polecenia wojewody, wydanego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oddelegować do realizacji zadań pozostałych pracowników zatrudnionych w domu;
 • stosować właściwe postępowanie z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawać w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi;
 • bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590,
 • bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce a następnie:
 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego lub
 • w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

W przypadku objęcia kwarantanną wszystkich osób przebywających w placówce należy wykorzystać zalecenia, o jakich mowa w „Instrukcji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną”.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;
 3. Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymają od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

                       - FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI,

                       - POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ,

                       - POLSKI CZERWONY KRZYŻ,

                       - CARITAS,

                       - STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN;

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wykaz jednostek ochotniczje straży pożarnej (OSP), Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

 Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;

  Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności;
 • usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
 • świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
 • monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
 • monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;
 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590

a następnie:

 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego.

 Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30