OGŁOSZENIE

 

dnia 4 marca 2022 roku /piątek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Trawniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Trawniki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki - etap I.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trawniki środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Trawniki uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trawniki w 2022 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trawniki na lata 2022 - 2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Trawniki na lata 2022 – 2024”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 r.
  i uzupełnionej w dniu 12 stycznia 2022 r. petycji wyzywającej  do przyjęcia uchwał zakazujących stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA wszystkich producentów tych szczepionek.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.
 5. Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach za rok 2021.
 6. Informacje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                       

                       Przewodniczący Rady

                         Damian Kowalczyk