****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Ogłoszenia

 

Zgodnie z  art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Gmina Trawniki realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

- wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

2020 r. – Termomodernizacja budynku Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych-  ocieplenie stropu, izolacja i ocieplenie fundamentów, ocieplenie wszystkich ścian, wymiana wszystkich okien i drzwi, parapetów wewnętrznych z betonowych na konglomerat, wykonanie opasek, schodów oraz tarasu za przedszkolem, a także drzwi wewnętrznych wejściowe.

2021r.- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach” otrzymała dofinasowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2022r.- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach główny zakres zrealizowanych prac kompleksowe izolacja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie dachów (9 dachów) wraz z położeniem nowych warstw pokryciowych i orynnowaniem, kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna 5 szybowe) remont kotłowni, wymiana kotła na 5 generacji na pellet wraz z oprzyrządowaniem wykonanie schodów, podjazdu, balustrad, opasek,

- wykorzystywanie odnawialnych źródła energii - instalacje solarne i pompy ciepła,

2021 r. Montaż kotłów na pellet typu AGAT 15, 20, 25 kW, realizowany w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I” i „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE”.

2021r. Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,68, 3,35 kWp, inwestycja jest realizowana w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I” i „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

- dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.

W latach 2021/2022- modernizacji elementów systemu oświetlenia, m.in. zmiana oświetlenia rtęciowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED oraz rozbudowa oświetlenia poprzez dowieszenie nowych opraw LED, wdrożenie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi, wymiana istniejących konstrukcji nośnych, wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń, modernizacja szaf oświetleniowych..

123123.jpg

 

OGŁOSZENIE

 

dnia 4 marca 2022 roku /piątek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Trawniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Trawniki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki - etap I.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trawniki środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Trawniki uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trawniki w 2022 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trawniki na lata 2022 - 2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Trawniki na lata 2022 – 2024”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 r.
  i uzupełnionej w dniu 12 stycznia 2022 r. petycji wyzywającej  do przyjęcia uchwał zakazujących stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA wszystkich producentów tych szczepionek.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.
 5. Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach za rok 2021.
 6. Informacje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                       

                       Przewodniczący Rady

                         Damian Kowalczyk

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30