****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Gmina

Gmina Trawniki leży w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, na obszarze 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu.
Jej położenie geograficzne to: 23001’E   51008’N, w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze Gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno- zachodnia część Gminy należy do Wyniosłosci Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast, do Obniżenia Dorohuckiego.
Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

Gmina Trawniki położona jest w malowniczych dolinach rzek Wieprz i Giełczew oraz rzeki Wieprz i kanału Wieprz- Krzna, których bogate walory przyrodnicze i urozmaicone tereny usytuowane w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz bliska odległość od miejskich aglomeracji stanowią doskonałe warunki do rozwoju rekreacji i
turystyki.

 
Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne gmina objęta jest ustanowioną „ Strefą Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza”. Przez jej teren przebiega część trasy rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery- Polesie Zachodnie. Warta podkreślenia jest także duża populacja bociana białego, zwłaszcza w Gminie Trawniki. Polska jest najbogatszym miejscem występowania tego ptaka w Europie, w wielu innych krajach stanowiącego już wielką rzadkość.

 
Na terenie naszej gminy wykształciło się wiele zespołów roślin wodnych, szuwarowych i łąkowych. Stanowią one około 45 ha powierzchni Gminy a w ich skład wchodzi kilkanaście rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Można tu spotkać szereg gatunków roślin, w tym rośliny wodne: salwinia pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzebienie białe, okrężnica bagienna, również rośliny łąkowe: kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk szerokolistny, także rośliny kserotomiczne: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka właściwa oraz rośliny leśne: paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, a także relikt z epoki polodowcowej- brzoza niska.
Świat zwierząt reprezentuje tu wiele gatunków ptaków: dziwonia, rycyk, bodziec krwawo dzioby, zimorodek, rybitwa czarna, błotniak stawowy, pustułka oraz duża populacja bociana białego. Wśród ssaków na uwagę zasługują bobry i kilka gatunków nietoperzy.
Stwierdzono tu występowanie 17 gatunków ważek (w tym dwóch gatunków rzadkich), 124 gatunków chrząszczy ( w tym jednego gatunku nigdy w Polsce wcześniej nie notowanego), 8 gatunków płazów, 4 gatunki gadów ( w tym żółw błotny) i 55 gatunków ptaków (w tym derkacz, podróżniczek).

Dogodne warunki siedliskowe rzadkiej flory i fauny stanowi obszar łąk, , zarośli, zabagnień, meandrów i starorzeczy oraz stawów położonych w dolinie  rzeki Giełczew pomiędzy Biskupicami i Pełczynem, a kręty charakter koryta rzeki Giełczew stwarza ciekawy efekt krajobrazowy.
 
Na terenie Gminy występują obszary gleb silnie wyczerpanych ze składników mineralnych, związane jest to z ubytkiem fosforu, potasu przyswajalnego i magnezu. Jakość wód powierzchniowych podlega badaniom w sieci monitoringu krajowego.

 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy
Około 150 ha terenu Gminy Trawniki zajmuje Nadwieprzański Park Krajobrazowy, co stanowi 3-4 % powierzchni parku oraz 1,8 % powierzchni Gminy. Jest to niewielki fragment jej północnej części (zachodni kraniec Lasu Siostrzytowskiego). Północna i wschodnia granica parku pokrywa się z granicą miedzy Gminami Trawniki, Milejów i Siedliszcze, a południowa i zachodnia granica biegnie podnóżem krawędzi doliny Wieprza. Otulina Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego zajmuje fragment północno- wschodni terenu Gminy. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”’ które leży w obniżeniach śródwydmowych na północny wschód od miejscowości Dorohucza.

Strefy prawnie chronione na terenie Gminy Trawniki:

1. Nadwieprzański Park Krajobrazowy wraz z otuliną.
2. Florystyczny rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”.
3. Użytki ekologiczne np. Łąki Kępki w Dorohuczy.
4. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe: „Meandry Giełczwi”’ „Dęby w Kolonii
Struża”.
5. Lasy ochronne- wodochronne.
Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy Meandry Giełczwi w Biskupicach.

Tę formę ochrony ustanawia się dla zachowania naturalnego krajobrazu. Niewątpliwie to kryterium spełnia odcinek ujścia Giełczwi. Rzeka wytworzyła dziesiątki zakoli i meandrów, przez co jest niesłychanie "pokręcona". W dolinie znajdują się płytkie obniżenia, które z czasem zarastają i ulegają przekształceniu w bagna. Znaczne powierzchnie zajmują podmokłe łąki. Istniejąca mozaika siedlisk przyrodniczych powoduje, że obszar ten stanowi dogodne miejsce do bytowania wielu gatunków zwierząt. Szczególnym bogactwem odznacza się świat trzmieli i motyli. Doskonałe warunki znajdują tutaj ptaki.

KLIMAT
Typ pogody uwarunkowany jest przez masy powietrza: ok. 60% mas polarnych morskich i 30% polarnych kontynentalnych. Powietrze polarnomorski przynosi w lecie ochłodzenie zaś w zimie  ocieplenie, natomiast powietrze kontynentalne w lecie niesie upały, a w zimie spadki temperatur. Wiatr ma tu najczęściej kierunek zachodni.

Mapa Gminy Trawniki

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30