****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Budowa OŚ Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap 1 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II zadanie 2”. 

Wartość wniosku ogółem wynosi 16 910 661,80 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 14 692 026,60 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 9 027 058 69 zł (62,90%).

W dniu 16.08.2011 roku podpisano umowę pomiędzy  Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców.

Cele szczegółowe obejmują dalszą rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez doposażenie mieszkańców Gminy Trawniki, podmiotów gospodarczych i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz przebywających na obszarze przedsięwzięcia mieszkańców z innych miast w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

- zapewnienie mieszkańcom Gminy Trawniki odpowiedniej ilości i jakości wody do picia odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie UE i prawodawstwie polskim,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych wytwarzanych na terenie miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia poprzez przyłączenie do nowobudowanej sieci kanalizacji 585 gospodarstw, co przełoży się na osiągnięcie wskaźnika pokrycia na poziomie ok. 40 %. Ścieki ze skanalizowanych obszarów kierowane będą do oczyszczalni ścieków, która zapewni efekt ekologiczny na poziomie powyżej 90% redukcji BZT5.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30