****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  jest jednym

z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu

Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW).

ZPORR rozwija cele, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa

w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki

w ramach ZPORR, jest współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizuje piątą oś

rozwojową Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 (NPR),przyjętego przez

Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. zatytułowaną ,,Wzmocnienie potencjału

rozwojowego regionówi przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”

oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty „Poprawa warunkówdla rozwoju

regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”. ZPORR zarządzany jest

na poziomie krajowym, jednakże jegowdrażanie w dużej mierze odbywa się

na poziomie regionalnym.

 

 


Budowa drogi gminnej Nr 2267018 /005730L/ 
w Kolonii Trawniki (Akacjowa) od km 0+000 do km 1+267,8.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 
3 – Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie.

 
Wartość projektu ogółem wynosi: 564 254,39 PLN, z tego wydatki 
kwalifikowane 564 254,39 PLN, w tym dofinansowanie 
z EFRR 65 624,83 PLN (12%). Budowę zakończono w 2006 roku. 
Głównym Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych w Lublinie S.A. 
Prace zostały wykonane dobrze i w terminie określonym umową.
   
 

Budowa drogi gminnej Nr 2267011/005724L/

w miejscow. Siostrzytów – Bonów od km 0+000 do km 1+359,23.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu

3 – Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie.

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 662 865,91 PLN, z tego wydatki

kwalifikowane 662 743,91 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR

67 317,17 PLN (10%).

Budowę zakończono w 2006 roku.

Głównym Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych w Lublinie S.A.

Prace zostały wykonane dobrze i w terminie określonym umową.

  

 

 


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013


Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

    Refundacji podlegają koszty kwalifikowane, poniesione przez beneficjenta, nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż 4 000 000 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

    Gmina Trawniki złożyła wniosek pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, Zadanie 1”. Wniosek opiewał na 7.904.138,20 zł, dofinansowanie wynosi 4.000.000 zł. Inwestycja będzie realizowana do stycznia 2011 roku. Zadanie pierwsze obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Trawniki (przed torami).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30