****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

   

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dojazdu do placówek oświatowych zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki poprzez podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi na długości 417 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu  Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki.

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki.

 

Gmina Trawniki 10 października 2019 r. zawarła z  Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki jest związana z operacją typu  Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi i uczynienie go komfortowym oraz zagospodarowanie wód powierzchniowych w sposób nieutrudniający korzystania z drogi. Przebudowa drogi dodatkowo wzmocni jej konstrukcję.

 

Przyznana kwota pomocy została przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Planowany okres zakończenia robót budowlanych to listopad 2020 r.

 

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Gmina Trawniki ponownie złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”. 

Wniosek złożono na kwotę 478.586,00 zł, dofinansowanie wynosi 406.798,10 zł (85%).

W dniu 08.11.2012 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki.

Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i

katastrofo charakterze ekologicznym.

Do osiągnięcia tego celu przyczyni się między innymi zakup dwóch lekkich samochodów

ratowniczo – gaśniczychz funkcją ratownictwa ekologicznego (zakup samochodów objęty

przedmiotowym projektem).

W ramach projektu zakupione zostanie także podstawowe wyposażenie strażackie.


Całkowita wartość projektu wyniosła 510.366,44 zł, kwota dofinansowania z EFRR 406.798,09 zł.

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30