****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Gmina
 1. Informacje ogólne.

Gmina Trawniki jest częścią województwa lubelskiego. W latach powojennych do 1973 roku, była częścią powiatu lubelskiego. Po reformie administracyjnej w 1973 roku podlegała bezpośrednio władzom wojewódzkim. Efektem reformy administracyjnej roku 1999 było umieszczenie Gminy Trawniki w strukturach nowopowstałego powiatu świdnickiego. Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

 

Obszar gminy to 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu świdnickiego. Jej położenie geograficzne to: 23001’E   51008’N, w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze Gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno- zachodnia część Gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej, oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast, do Obniżenia Dorohuckiego. Gmina Trawniki położona jest w malowniczych dolinach rzek Wieprz i Giełczew oraz rzeki Wieprz i kanału Wieprz- Krzna, których bogate walory i urozmaicone tereny usytuowane w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz bliska odległość od miejskich aglomeracji stanowią doskonałe warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne gmina objęta jest ustanowioną „Strefą Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza”. Przez jej teren przebiega część trasy rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery- Polesie Zachodnie. Warta podkreślenia jest także duża populacja bociana białego, zwłaszcza w Gminie Trawniki. Polska jest najbogatszym miejscem występowania tego ptaka w Europie, w wielu innych krajach stanowiącego już wielką rzadkość. Na terenie naszej gminy wykształciło się wiele zespołów roślin wodnych, szuwarowych i łąkowych. Stanowią one około 45 ha powierzchni Gminy a w ich skład wchodzi kilkanaście rzadkich i chronionych gatunków roślin. Można tu spotkać szereg gatunków roślin, w tym rośliny wodne: salwinia pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzebienie białe, okrężnica bagienna, również rośliny łąkowe: kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk szerokolistny, także rośliny kserotomiczne: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka właściwa oraz rośliny leśne: paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, a także relikt z epoki polodowcowej- brzoza niska. Świat zwierząt reprezentuje tu wiele gatunków ptaków: dziwonia, rycyk, bodziec krwawo dzioby, zimorodek, rybitwa czarna, błotniak stawowy, pustułka oraz duża populacja bociana białego. Wśród ssaków na uwagę zasługują bobry i kilka gatunków nietoperzy. Stwierdzono tu występowanie 17 gatunków ważek (w tym dwóch gatunków rzadkich), 124 gatunków chrząszczy ( w tym jednego gatunku nigdy w Polsce wcześniej nie notowanego), 8 gatunków płazów, 4 gatunki gadów ( w tym żółw błotny) i 55 gatunków ptaków (w tym, podróżniczek). Dogodne warunki siedliskowe rzadkiej flory i fauny stanowi obszar łąk,, zarośli, zabagnień, meandrów i starorzeczy oraz stawów położonych w dolinie  rzeki Giełczew pomiędzy Biskupicami i Pełczynem, a kręty charakter koryta rzeki Giełczew stwarza ciekawy efekt krajobrazowy. Na terenie Gminy występują obszary gleb silnie wyczerpanych derkacz ze składników mineralnych, związane jest to z ubytkiem fosforu, potasu przyswajalnego i magnezu. Jakość wód powierzchniowych podlega badaniom w sieci monitoringu krajowego.

 1. Struktura ludności .


Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba ludności, na terenie Gminy wyniosła 8842 osoby. W badanym okresie urodziło się 72 dzieci, zaś liczba zgonów wyniosła- 117, odnotowano ujemny przyrost naturalny o 45 mieszkańców w stosunku do roku 2018. Liczba kobiet na koniec 2019 roku wynosiła 4522, natomiast liczba mężczyzn 4320. Liczba dzieci w wieku od 0 do 6-go roku życia wynosiła 523, w wieku od 7 do 19 roku- 1286, kobiety powyżej 40 roku życia– 2436, osoby powyżej 65 roku życia- 1555.

 

Dokonując analizy porównawczej na przełomie lat 2016-2019 łatwo zauważyć że liczba mieszkańców gminy spada. Jest to ogólnopolski trend który jak widać na załączonym wykresie dotyczy także obszaru gminy Trawniki. W badanym okresie rokrocznie liczba mieszkańców spadała. Z zamieszkałych 9023 osób w 2016 roku kolejno zmniejszała się ilość mieszkańców o 19 osób w 2017 roku następnie o 53 osoby w 2018 r., w stosunku do roku poprzedniego, by na koniec grudnia 2019 r. osiągnąć liczbę 8842 mieszkańców stale zamieszkałych na terenie gminy.

 

W podziale na poszczególne sołectwa liczba mieszkańców (stałe zameldowanie) na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

 

 

Sołectwo

Liczna mieszkańców stale zameldowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Biskupice

807

Bonów

282

Dorohucza

687

Ewopole

108

Oleśniki

1130

Pełczyn

520

Siostrzytów

894

Struża

227

Struża-Kolonia

798

Trawniki

2687

Trawniki-Kolonia

802

 
Program usuwania azbestu oraz gospodarowanie odpadami.


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trawniki na lata 2017 – 2032

Przyjęty uchwałą nr XX/109/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 marca 2017r.
Celem PROGRAMU jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z obszaru gminy Trawniki Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w Programie:

 1. Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem – nieuprawniony demontaż i wyrzucanie eternitu m.in. do lasów).

 2. Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi.

 3. Stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania PROGRAMU.

 4. Prowadzenie monitorowania powstawania odpadów azbestowych i gospodarki nimi.

 5. Stworzenie systemu dotowania usuwania azbestu.

Całkowita ilość wyrobów/odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych w roku 2016 znajdująca się na terenie gminy to prawie 442 818 m2 (6 642 Mg). Do obliczenia masy wyrobów azbestowych zastosowano przelicznik 1 m2 płyty eternitowej waży 15 kg.
W 2019 roku Gmina Trawniki usunęła:

- demontaż – 15,60Mg – 1040,33 m2, odbiór – 153,13 Mg – 10208,66 m2.

Informacja ze Starostwa w Świdniku o usuniętych wyrobach azbestowych z terenu Gminy Trawniki:

- demontaż – 7,36 Mg ,

- odbiór – 6,32 Mg ,

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o usuniętych wyrobach azbestowych z terenu Gminy Trawniki. W 2018 roku zrealizowano dwa nabory w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Odbiorów w 2018 roku nie było, w 2019 roku przeprowadzono:

 1. demontaż i odbiorów - 13,010 Mg,

 2. odbiorów - 55,85 Mg,

 3. razem 68,87 Mg.

W 2019 roku ogłoszono ponownie nabór w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski jest na etapie ponownego rozstrzygania przetargu który ma być otworzony
w czerwcu 2020 roku.

Łącznie od 2016 roku usunięto z terenu gminy Trawniki ok. 414,148 Mg (przy przeliczniku 0,013 Mg/m²) wyrobów azbestowych.

Gospodarowanie odpadami

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
  z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  1) Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu gminy zostały zagospodarowane w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” Sp. z. o. o
  w Wincentowie, 22-302 Wincentów

  2) Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w części zostały poddane recyklingowi, a w części zostały poddane składowaniu na składowisku odpadów w Wincentowie i Starej Wsi.

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trawniki zgromadzonych
w 2019 r. wyniosły 906 165,00 zł.
Obecnie na 2020 rok zaplanowane koszty wynikające
z przetargu wynoszą 1.009030,40 zł. Od 2020 roku jednak zaplanowane zostało zawarcie umów ryczałtowych z Wykonawcą lecz koszty wyliczone są za rzeczywista wagę zebranych odpadów. Za okres styczeń- kwiecień koszty wynoszą 434 517,24 zł przy zebraniu w tym okresie 605,9901Mg. Pomimo wzrostu stawki z 8 zł na 13 zł od osoby odbiór odpadów jest nadal bardzo deficytowy.

Liczba mieszkańców.

 

 1. Zgodnie z ewidencją liczba mieszkańców w Gminie Trawniki na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 8842 osoby.

 2. System zagospodarowania odpadami – zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy 7 288 osób. Różnica w liczbie osób spowodowana jest głównie tym, że część mieszkańców Gminy Trawniki uczy się i pracuje poza terenem gminy.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
  w art. 6 ust. 6-12 w/w ustawy.

 

W 2019 r. Gmina Trawniki nie przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązków opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

W roku 2019 r. na terenie Gminy Trawniki została zebrana następująca ilość odpadów:

 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7)

 

Masa odebranych odpadów komunalnych8) [Mg]

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

913,310

Odpady ulegające biodegradacji

28,410

Popiół z palenisk domowych

318,96

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

4,16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,010

Opakowania ze szkła

92,960

Tworzywa sztuczne

212,840

Papier i tektura

3,91

Zużyte opony

4,900

Odpady wielkogabarytowe

 

16,380

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
  z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w 2019 r. wynosi 913,310 Mg.

 1. Ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji zebranych bezpośrednio od mieszkańców w 2019 r. wynosi 28,410 Mg.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) gmina w poszczególnych latach powinna osiągnąć poziomy nie mniejsze niż:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy powinien wynosić w 2019 r. co najmniej 60 %. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniósł on w 2018 roku 100 % tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy powinien wynosić co najmniej 50 %. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniósł on w 2018 roku 100 % tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2018 r. powinien wynosić nie więcej niż 40%, tym samym gmina osiągnęła wymagany na ten rok poziom.

Rok

2017

2018

2019

2020 - do dnia 16 lipca

PR [%]

45

40

40

35

 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z dnia 29.03.2019 r., złożonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyżej wymieniony poziom wyniósł w 2018 roku 30%. Poziom recyklingu w roku 2019 zostanie określony na podstawie sprawozdania złożonego Marszałkowi Województwa Lubelskiego
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca sierpnia 2020 roku na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców realizujących odbiór odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Miejsca zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Wysegregowane odpady komunalne takie jak papier, szkło, metal oraz opony, wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zostały zagospodarowane w następujących miejscach:

 1. Zięba Marek ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm,

 2. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Metalurgiczna 15C, 20-234 Lublin,

 3. Krynicki Recykling S.A, ul. Iwaszkiewicza 48 /23, 10-089 Olsztyn,

 4. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO w Wincentowie,
  22-302 Siennica Nadolna.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Trawniki.

 

 1. Na terenie Gminy Trawniki, zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w 2019 r. było trzynaście uprawnionych do tego przedsiębiorców. Aktywnie prowadziły działalność trzy podmioty:

 • EKOTRAW Sp. z o.o. Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki,

 • PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA Zawadówka 21B, 22-100 Chełm,

 • Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów,

Zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przeprowadzony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki”.

 • Umowa została podpisana w dniu 17.12.2019 r. w Trawnikach z PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA, Zawadówka 21B, 22-100 Chełm.

 

 1. Miejsca zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

 

Wysegregowane odpady komunalne takie jak papier, szkło, metal oraz opony, wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zostały zagospodarowane w następujących miejscach:

 1. Zięba Marek ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm,

 2. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Metalurgiczna 15C, 20-234 Lublin,

 3. Krynicki Recykling S.A, ul. Iwaszkiewicza 48 /23, 10-089 Olsztyn,

 4. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO w Wincentowie,
  22-302 Siennica Nadolna.

 

 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Trawniki.

 

 1. Na terenie Gminy Trawniki, zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w 2019 r. było trzynaście uprawnionych do tego przedsiębiorców. Aktywnie prowadziły działalność trzy podmioty:

 • EKOTRAW Sp. z o.o. Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki,

 • PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA Zawadówka 21B, 22-100 Chełm,

 • Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów,

Zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przeprowadzony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki”.

 • Umowa została podpisana w dniu 17.12.2019 r. w Trawnikach z PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA, Zawadówka 21B, 22-100 Chełm.

 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Trawniki na dzień 31.12.2019 r.

 

sporządzony na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

 

lp.

nazwa

jednostka miary

ilość

1

grunty

ha

160,7453

2

 

budynki, w tym:

szt.

27

budynki mieszkalne

szt.

2

obiekty szkolne

szt.

6

obiekty kultury

szt.

2

obiekty służby zdrowia

szt.

1

pozostałe

szt.

16

3

 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.:

 

 

utwardzone drogi gminne

km

42,91

utwardzone drogi pozostałe

km

14,49

ujęcia wody

szt.

4

sieć wodociągowa

km

117,186

sieć kanalizacyjna

km

53,39

biologiczne oczyszczalnie ścieków

szt.

1

wysypisko odpadów komunalnych

szt.

1

oświetlenie uliczne (ciągi/punkty świetlne)

szt.

9/141

place zabaw

szt.

8

obiekty sportowe

szt.

6

kontener dla potrzeb sportowców

szt.

3

pomost pływający na rzece Wieprz

szt.

1

siłownia napowietrzna

szt.

5

4

środki transportowe

szt.

10

 

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; posiadania:

Gmina Trawniki posiada udziały wniesione do Spółki „EKOTRAW” z o.o. z siedzibą w Struży Kolonii o ogólnej wartości 241 070 zł, co stanowi 100% udziałów w spółce.

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a) i b),
od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni 0,6898 ha, w tym dwie działki w miejscowości Struża (nabycie aktem notarialnym) z przeznaczeniem do zagospodarowania oraz jedna działka w Struży-Kolonii (komunalizacja) z przeznaczeniem do sprzedaży;

- Gmina Trawniki zbyła grunty o powierzchni 1,2862 ha – grunty, które przeszły na własność z mocy prawa na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych;

- wybudowano 0,28 km sieci kanalizacyjnej;

- wybudowano 0,23 km sieci wodociągowej;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(575mb) obejmujący 6 punktów oświetleniowych
w Trawnikach-Kolonii (105811L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(52mb) obejmujący 2 punkty oświetleniowe w Pełczynie;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(308mb) obejmujący 3 punkty oświetleniowe w Biskupicach (ul Polna);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(83mb) obejmujący 2 punkty oświetleniowe w Biskupicach (ul Cmentarna);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(235mb) obejmujący 4 punkty oświetleniowe w Dorohuczy;

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(318mb) obejmujący 6 punktów oświetleniowych
w Siostrzytowie (105720L i 105721L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(157mb) obejmujący 3 punkty oświetleniowe w Trawnikach (105738L);

- wybudowano ciąg oświetleniowy(563mb) obejmujący 5 punktów oświetleniowych w Struży (105717L);

- rozbudowano ciąg oświetleniowy(429mb) obejmujący 5 punktów oświetleniowych
w Siostrzytowie;

- utwardzono asfaltem drogi gminne o długości 0,42 km;

- utwardzono asfaltem drogi (pozostałe) o długości 0,11 km;

 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

 

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2019 r.

% wykon. planu rocznego

Dochody z dzierżawy i najmu

57 332,40 zł

98,93 %

Dochody z wieczystego użytkowania

10 239,52 zł

100,00 %

Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 870,32 zł

 

Wpłaty z tyt. odpłatnego zbycia prawa własności

29 730,16 zł

100,00%

Ogółem

105 172,40 zł

 

 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

 

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105724L w miejscowości Bonów na odcinku 70,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105728L w miejscowości Dorohucza na odcinku 200,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105744L w miejscowości Oleśniki na odcinku 610,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonano modernizację drogi dz.2820 i 2829 w miejscowości Biskupice poprzez m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 360m2

- wykonano modernizację drogi gminnej Nr 105746L w miejscowości Oleśniki na odcinku 70,00 mb poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

 Zagospodarowanie przestrzenne.

Cały obszar Gminy Trawniki objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała NR V/27/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki uchwalonego Uchwałą Nr XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 roku. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 26 września 2001r., Nr 78 poz. 1174 z późn. zm.) dla nieruchomości położonych przy drodze krajowej 12 Lublin-Chełm
w miejscowościach Dorohucza, Pełczyn, Struża i Struża-Kolonia; uchwalone przeznaczenie: MR - tereny zabudowy zagrodowej oraz U- tereny usługowe (Struża-Kolonia).

-Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki dla działek ewidencyjnych nr 43, 44, 45, 46 obręb Trawniki

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki przyjętego Uchwałą nr XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 26 września 2001 r., Nr 78, poz. 1174 z późn. zm.) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Trawniki, Etap II przyjętego Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 5 maja 2015 r., poz. 1558

-Uchwała NR VI/39/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy Trawniki

Inwestycje realizowane w 2019 roku.

 

Lp.

Nazwa zadania

Wykonanie

1.

Ocieplenie części budynku Pełczyn 64A (Żłobek) wraz z wymianą filara kominowego oraz wykonaniem monitoringu

39 999,99 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej nr 105744L w Oleśnikach (nakładka, pobocza, długość 700m, szerokość 4,2m)

149 568,91 zł

3.

Modernizacja drogi gminnej nr 105717L w Struży (modernizacja przepustu, nakładka długość 5m, szerokość 5m)

24 020,80 zł

4.

Modernizacja drogi gminnej w Dorohuczy (nakładka, długość 200m, szerokość 3m)

29 933,28 zł

5.

Modernizacja przepustu na rz. Mariance w Oleśniki ( nakładka, długość 32 m, szerokość 4m, płyty oporowe, umocowanie wlotów)

39 272,28 zł

6.

Utwardzenie części drogi nr 1135 w Trawnikach (podbudowa, asfalt, pobocza, długość 180m, szerokość 3m)

70 000,00 zł

7.

Budowa oświetlenia drogi na działce nr 105717L w Struży (563m, 5 słupów, 5 lamp)

35 000,00 zł

8.

Modernizacja drogi gminnej nr 105737L w Trawnikach (podbudowa, siatka, pobocza, nakładka na dł. 423m, szerokość 5,5m)

374 900,17 zł

9.

Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1084/1 w Biskupicach (podbudowa, asfalt, długość 140 mb, szerokość 3m)

64 384,62 zł

10.

Modernizacja drogi gminnej nr 105746L w Oleśnikach (nakładka, długość 70 m, szerokość 4,2m)

24 715,18 zł

11.

Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2820 w Biskupicach (nakładka, długość 33m, szerokość 6 m)

14 111,92 zł

12.

Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2829 w Biskupicach (nakładka, długość 27m, szerokość 6m)

11 289,55 zł

13.

Przejęcie działki nr 770/8 w Struży Kolonii

19 308,67 zł

14.

Utwardzenie części działek nr 1961/2 i 1961/3 w Trawnikach (płyty JOMB na długości 107 m, szerokości 2,8m)

39 972,74 zł

15.

Wykonanie boiska na działce 178/4 w Trawnikach:

(Profilowanie, zasiew trawy, piłkochwyt, bramki - 76 191,31 zł

Monitoring: rejestrator, 3 maszty, 6 kamer na podczerwień - 13 808,62 zł

Elementy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej: skocznia, bieżnia, boisko do siatkówki) - 258 858,99 zł)

348 858,92 zł

16.

Rozbudowa hydrantów w Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i ZPO w Trawnikach

28 500,00 zł

17.

Wykonanie łazienki wraz z instalacją wod-kan w budynku OSP Pełczyn

15 998,43 zł

18.

Wykonane komina zewnętrznego w budynku Trawniki-Kolonia 48

4 000,00 zł

19.

Wykonanie filara kominowego w budynku świetlicy wiejskiej w Struży

2 500,00 zł

20.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Trawnikach, Trawnikach Koloni

- o średnicy zew. 40x2,4mm - 10,5 mb; o średnicy zew. 110x6,6mm - 232,5 mb, dwa hydranty DN80.

96 590,84 zł

 

21.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Trawnikach, Trawnikach Koloni

- podciśnieniowa 90 x 5,4 - 52 m, studzienki podciśnieniowe - 7 szt.

- grawitacyjna 200 x 5,9 - 121 m, 160 x 4,7 - 107,5 m, studzienki systemowe - 9 szt.

205 255,51 zł

 

22.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Pełczynie

6 815,50 zł

23.

Budowa oświetlenia części dróg gminnych nr 105720L i 105721L w Siostrzytowie (318m, 6 słupów, 6 opraw)

53 000,00 zł

24.

Zakup wiat przystankowych (Siostrzytów 1 szt., Oleśniki 1 szt.)

11 680,08 zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełczyn

Środki w budżecie na lata 2018-2019 3 900 000 zł.

Kwota dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 1 999 889 zł.

W 2018 roku Gmina Trawniki ogłosiła trzy przetargi nieograniczone:

 • Przetarg ogłoszony 30.03.2018r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 749 000 zł.

 • Przetarg ogłoszony 24.04.2018r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 872 000 zł.

 • Przetarg ogłoszony 08.06.2018r., wpłynęły dwie oferty:

MASTER Krzysztof Guz, Krężnica Jara 444, 20-515 Lublin, Cena – 7 380 000,00 zł.

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 872 000 zł.

W 2019 roku ogłosiła dwa przetargi nieograniczone:

 • Przetarg ogłoszony 09.01.2019r., przetarg unieważniono:

Wyznaczony w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 30 stycznia 2019r. o godz. 10.00. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. O godz. 10.10 dnia 30 stycznia 2019r. została złożona oferta do sekretariatu Urzędu Gminy Trawniki. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, oferta która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert została zwrócona”.

 • Przetarg ogłoszony 30.01.2019r., wpłynęła jedna oferta:

AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków Cena – 7 749 000 zł.

Przetarg unieważniono ze względu na przekroczenie kwoty w budżecie.

W rezultacie po przeprowadzeniu pięciu postępowań, które zostały unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie kwoty zarezerwowanej w budżecie i przyznanej dofinasowaniem Gmina Trawniki zrezygnowała z realizacji projektu.

Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, których realizacja rozpoczęła się w 2019 roku;

 

    1. Przebudowa drogi gminnej nr 105744 L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki, Fundusz Dróg Samorządowych, okres realizacji listopad 2019 – maj 2020, wartość projektu 638 400,01 zł brutto.

    2. Przebudowa drogi gminnej nr 105810 L na odcinku 980 m w miejscowości Trawniki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, termin zakończenia projektu listopad 2020, wartość projektu 756 774,85 zł brutto

    3. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki, Fundusz Dróg Samorządowych, okres realizacji listopad 2019 – maj 2020, wartość projektu 646 125,64 zł brutto.

    4. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, okres realizacji październik 2016 – listopad 2020, wartość projektu 933 522,41 zł brutto.

Zakończenie realizacji powyższych inwestycji przewidziane jest na 2020 rok.

 

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 roku

 

Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego

Wykonanie

1.

BISKUPICE

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Biskupicach (83m, 2 oprawy)

10 321,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Biskupicach (308 m, 3 lampy, 3 słupy)

24 136,81 zł

Razem Sołectwo Biskupice

34 457,81 zł

2.

BONÓW

Modernizacja drogi gminnej nr 105724L w Bonowie (nakładka, długość 70m, szerokość 4,5m)

17 547,70 zł

Razem Sołectwo Bonów

17 547,70 zł

3.

DOROHUCZA

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 491 w Dorohuczy (235m, 4 słupy, 4 oprawy)

31 483,13 zł

Razem Sołectwo Dorohucza

31 483,13 zł

4.

EWOPOLE

Wykonanie altany w Ewopolu

10 000,00 zł

Razem Sołectwo Ewopole

10 000,00 zł

5.

OLEŚNIKI

Kosiarka samojezdna dla sołectwa Oleśniki

20 000,00 zł

zakup sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych (2 szt. wykaszarek) na terenie sołectwa Oleśniki

 

3 399,99 zł

Przygotowanie projektu przebudowy boiska sportowego w Oleśnikach

12 300,00 zł

Razem Sołectwo Oleśniki

35 699,99 zł

6.

STRUŻA

Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Struży

10 300,00 zł

Zakup działki nr 939/1 w Struży

1 764,05 zł

Zakup działki nr 939/2 w Struży

1 564,05 zł

Razem Sołectwo Struża

13 628,10 zł

7.

SIOSTRZYTÓW

Budowa oświetlenia drogi na działce nr 792 w Siostrzytowie (429m, 5 opraw)

20 002,95 zł

Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową

6290,00 zł

Zakup kosiarki na boisko sportowe w Siostrzytowie

8500,00 zł

Razem Sołectwo Siostrzytów

34 792,95 zł

8.

STRUŻA - KOLONIA

Ustalenie granic oraz utwardzenie drogi na działce nr 164 w Struży Kolonii (kruszywo, długość 400m, szerokość 4,5m)

30 659,50 zł

Razem Sołectwo Struża - Kolonia

30 659,50 zł

9.

PEŁCZYN

Kosiarka wraz z osprzętem (przyczepka, pług) dla sołectwa Pełczyn

11 851,25 zł

Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr 118 i 142 w Pełczynie (51,8 m, 2 lampy, 1 słup)

11 670,00 zł

zakup elementów piłkochwytu wraz z niezbędnym osprzętem

2218,31 zł

Razem Sołectwo Pełczyn

25 739,56 zł

10.

TRAWNIKI

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105738L w Trawnikach (157m, 3 słupy, 3 lampy)

26 502,65 zł

Zakup laptopa i nagłośnienia na boisko sportowe w Trawnikach

7 799,99 zł

Wykonanie osłony od wiatru trybuny na boisku sportowym w Trawnikach

200,00 zł

Razem Sołectwo Trawniki

34 502,64 zł

11.

TRAWNIKI - KOLONIA

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105811L w Trawnikach Kolonii (575 m, 6 lamp, 6 słupów)

31 793,06 zł

Wykonanie osłony od wiatru trybuny na boisku sportowym w Trawnikach

2700,00 zł

Razem Sołectwo Trawniki - Kolonia

34 493,06 zł

 

SUMA WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

303 004,44 zł

 

 Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa oparta jest na:

 • drodze krajowej nr 12 przebiegającej przez miejscowości Struża, Struża Kolonia, Pełczyn, Dorohucza

 • 2 drogach wojewódzkich

 • 8 drogach powiatowych

 • 39 publicznych drogach gminnych o łącznej długości 59,9 km, z czego 43,4 km posiada nawierzchnię asfaltową.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP ze stacjami w Trawnikach i Biskupicach

Gmina jest całkowicie zwodociągowana. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Trawniki ma długość 117,2 km. I jest zasilana z dwóch ujęć wody w Trawnikach i Struży Kolonii.
2 spośród 11 miejscowości gminy Trawniki zostało skanalizowanych tj. Trawniki i Trawniki Kolonia. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Trawniki ma długość 53,4 km. Ścieki zebrane
z kanalizacji sanitarnej trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Trawniki Kolonia.

Gmina Trawniki jest właścicielem dziewięciu ciągów oświetleniowych z 141 oprawami oświetleniowymi. Na istniejących słupach znajduje się także 502 oprawy oświetlenia ulic stanowiących mienie PGE Dystrybucja S.A.

Sieć dróg na terenie gminy Trawniki

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30