****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Trawnikach, pokój 9, I piętro.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt

sprzedaży napojów alkoholowych;

 1. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym lub wielorodzinnym;

 2. decyzję właściwego, państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. Nr 136, poz. 1541).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas określony – na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

Opłaty:

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 • 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

 • 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu

z wyjątkiem piwa,

 • 2 100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty wnoszone są na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za alkohol dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W kolejnych latach ważności zezwolenia opłaty za alkohol uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrywanie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki.

Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 19, I piętro, Tel. 81 5856740

Uwagi:

Wniosek na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia na alkohol wnioskodawca odbiera decyzję osobiście, a przed jej wydaniem wnosi stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.),

 • Uchwała Nr XXIX/166/18 Rady Gminy w Trawnikach z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Trawniki (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 3998).

Przykładowe druki wniosków:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30