****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Przyjęcia mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 16:00 do 17:00 oraz od 17:00 do 17:30 lub jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w najbliższy dzień roboczy w godz. od 14:30 do 15:30 oraz od 15:30 do 16:00.

Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 16:00 do 17:00 oraz od 17:00 do 17:30 lub jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w najbliższy dzień roboczy w godzinach od 14:30 do 15:30 oraz od 15:30 do 16:00.

Termin spotkania w sprawie złożenia skargi lub wniosku można ustalić
z wyprzedzeniem osobiście w sekretariacieurzędu pokój nr 9 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędy lub telefonicznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracownika sekretariatu Urzędu Gminy Trawniki, wtedy spotkanie odbędzie się na parterze budynku Urzędu Gminy Trawniki.

Mieszkańcy mogą również przekazać skargę lub wniosek drogą:

 • elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubza pomocą e-PUAP/h3c9ttj84i/skrytka

 • pocztą na adres:Urząd Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605

 • faksem pod nr (81) 58 56 018

 • bądź składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki w dniach:

w poniedziałki w godz. 9:00- 17:00,

od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując termin załatwienia skargi oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Podstawa prawna:

 1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 3. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Trawniki z dnia 2 kwietnia 2020 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trawniki; dane adresowe: Urząd Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605, tel.: 81 58 56 018.

2. W Urzędzie Gminy Trawniki wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • lub pisemnie na adres Administratora danych: Trawniki 605, 21-044 Trawniki.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Trawniki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Trawniki.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30