****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Meldunki

Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B


Wymagane wnioski

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B,
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).


Wymagane załączniki: kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość


Dokumenty do wglądu: ważny dokument stwierdzający tożsamość


 


Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów

- osobiście:
- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Wniosek można składać cały rok (najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu Gminy Trawniki przed dniem głosowania).


Termin załatwienia sprawy: 3 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy


Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie w terminie 3 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki .


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30