****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Meldunki

Tytuły: Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Data utworzenia: 2019-12-05

Opis:

Wymagane wnioski :

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

 • pełnomocnictwo.

 

Wymagane załączniki:

 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,

 • pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby,

 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowa, wezwanie do zapłaty, faktura, wyrok sądowy itp.), akt zgonu w przypadku ubiegania się o dane niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

 • Wniosek można złożyć osobiści lub przez pełnomocnika w Sekretariacie Urzędu Gminy Trawniki.

 • Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605.

 • Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Trawniki, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wraz z wymaganym wnioskiem i załącznikami).
  UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

   

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.


Na konto Urzędu Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605

Numer rachunku bankowego:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Trawnikach


31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

 • osobiście lub przez pełnomocnika,

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 • Za pośrednictwem ePUAP, jeżeli strona wyraziła zgodę na doręczenie pism za pomocą tego środka.

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Przez dane jednostkowe należy rozumieć informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 • Udostępnianie danych jednostkowych dotyczy wyłącznie danych osób innych niż wnioskodawca.

 • Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2523).

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30