****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Meldunki

Tytuły: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Data utworzenia: 2019-12-05

Opis:

Wymagane wnioski :

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

pełnomocnictwo.

 

Wymagane załączniki:

dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty,

pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł.


Na konto Urzędu Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605

Numer rachunku bankowego:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Trawnikach


31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności dotyczą wyłącznie danych osobowych wnioskodawcy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

- powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

- pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

- udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

- rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30