****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Dowody osobiste

Wymiana dowodu osobistego

 

Wniosek o wydanie dowodu PDF

Wymagane wnioski :

wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk dwustronny )

pełnomocnictwo szczególne

Wymagane załączniki:

kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,

fotografia osoby ubiegającej o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż neutralny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,

osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,

osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,

w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Dokumenty do wglądu:

dokument tożsamości wnioskodawcy,

w uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia niezgodności organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,

tożsamość osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego jest potwierdzana przez organ gminy na podstawie dokumentów zawierających fotografię.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy,

wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

przy składania wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność małoletniego, który ukończył 5. rok życia,

osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (jeżeli małoletni nie ukończył 18 roku życia o umieszczenie w dowodzie osobistym certyfikatu podpisu osobistego może wnioskować wyłącznie rodzic). Tożsamość osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego jest potwierdzana przez organ gminy na podstawie dokumentów zawierających fotografię.

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Jeżeli złożenie wniosku w ww. trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności osobistego złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Trawniki.

Wymagane opłaty: brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

dowód osobisty odbiera wnioskodawca w Urzędzie Gminy Trawniki, w którym wniosek został złożony,

przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność małoletniego, który ukończył 13. rok życia

odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania konkretnie czynności odbioru dowodu osobistego w przypadku, gdy:
a) wniosek o wymianę dowodu osobistego został przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy,
b) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dowodu osobistego należy uprawdopodobnić,

do odbioru zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatów dowodu osobistego (PUKlettera) upoważniony jest wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.

Termin złożenia:

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu należy wystąpić:

co najmniej 30 przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

niezwłocznie w przypadku:
a) zmiany danych zawartych w dowodzie (z wyjątkiem zmiany adresu zameldowania),
b) zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
c) uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
d) utraty dowodu osobistego,
e) upływ terminu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Czynności powiązane: brak

Informacje dodatkowe:

odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy,

stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,

dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania,

dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity  - Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z póź. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1626),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r. poz. 224),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30