****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Dowody osobiste

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane wnioski :

formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

Wymagane załączniki:

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego lub w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

Dokumenty do wglądu:

Dokument pozwalający ustalić tożsamość.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, za osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przesłany elektronicznie musi być skierowany do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa można dokonać na Policji.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Wymagane opłaty: brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Termin złożenia: Niezwłocznie

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Brak

Czynności powiązane: Brak

Informacje dodatkowe:

zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące,

zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie,

w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity  - Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1626),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r. poz. 224),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30