****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Dowody osobiste

Zawieszenie certyfikatów dowodu osobistego

Wymagane wnioski :

formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym,

formularz zgłoszenia wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym,

pełnomocnictwo szczególne.

Wymagane załączniki: Brak

Dokumenty do wglądu: Brak

Sposób i miejsce składania dokumentów:

w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator,

zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania konkretnie tej czynności,

formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego składa się osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców:

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego można również dokonać drogą elektroniczną na stronie obywatel.gov.pl poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego lub formularza zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.


UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Formularze zgłoszenia zawieszania oraz wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wymagane opłaty: Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Termin złożenia: Niezwłocznie

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Brak

Czynności powiązane: Brak

Informacje dodatkowe:

zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem tożsamości,

zawieszenie certyfikatów dowodu osobistego powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego,

zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego można dokonać na maksymalnie 14 dni,

po upływie 14 dni, jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie zgłosi wycofania zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, dowód osobisty zostanie automatycznie i nieodwracalnie unieważniony. W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,

zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity  - Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1626),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r. poz. 224),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30