****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

Pobierz - Oświadczenie

Pobierz - formularz

Pobierz - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prace w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki
w godzinach:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek- piątek:: 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

 • dokumenty potwierdzające posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu),
 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w okresie objętym wnioskiem,
 • oświadczenie o braku dokumentów,
 • zeznanie dwóch świadków,
 • dowody osobiste Wnioskodawcy i Świadków


Termin realizacji
Poświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje

 1. Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
 2. W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
 3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
  1. należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca);
  2. należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;
  3. należy:
   • złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów,
   • przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu,
   • przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
  4. zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;
  5. oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
 4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
  1. od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,
  2. od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,
  3. od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30