Termomodernizacja budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach została zakończona.

 

Pomimo znaczących trudności termomodernizacja GOK w Trawnikach została zrealizowana.

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Poniesione wydatki ogółem na wykonanie termomodernizacji  wyniosły 1.156.388,97 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 708.641,07 zł, natomiast pozostałe środki to wkład własny Gminy Trawniki.

 

Główny zakres zrealizowanych prac:

  • kompleksowe izolacja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian,
  • docieplenie dachów (9 dachów) wraz z położeniem nowych warstw pokryciowych i orynnowaniem,
  • kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna 5 szybowe)
  • remont kotłowni, wymiana kotła na 5 generacji na pellet wraz z oprzyrządowaniem
  • wykonanie schodów, podjazdu, balustrad, opasek,

Dziękuję wielu osobom zaangażowanym, w tym zwłaszcza:

Panu Piotrowi Wójcikowi - kierownikowi referatu rozwoju gospodarczego Urzędu, za dużą dbałość i pilnowanie na każdym etapie jakości wykonywanych prac oraz stały dozór od strony inwestora (Gminy);   

Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak - dyrektorowi GOK w Trawnikach, za pomoc oraz dużo starań i pracy wraz z Zespołem pracowników GOK-u przy działaniach wewnątrz budynku.

Obecnie przy budynku GOK przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie kostki wokół budynku, placu przed GOK oraz realizacji ogrodzenia. Będziemy czynić starania aby teren wokół GOK wraz ze swerkiem był naszą wizytówką.

  Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

front_GOK_po_modernizacji2.jpg

front_przed_modernizacją1.jpg


tył_GOK_po_modernizacji3.jpg

tył_GOK_przed_modernizacją4.jpg

od_skwerka_po_modernizacji5.jpg

od_skwerka_przed_modernizacją6.jpg

bok_od_drogi_po_modernizacji7.jpg

bok_od_drogi_przed_modernzacją8.jpg

kotłownia_GOK_po_modernizacji1.jpg

kotłownia_GOK_przed_modernizacją2.jpg