Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
 • odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 4. Informacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

 

 

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk