header
Władze Gminy
Wójt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 stycznia 2012 23:00
Wielkość czcionki 

 

 

 

inż. Jerzy Szpakowski
tel.: (081) 58 56 042
Przyjęcia interesantów:  (poniedziałek, wtorek - 9.00-13.00)

 

Zadania Wójta
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

·         reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

·         prowadzenie bieżących spraw gminy,

·         podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,

·         zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,

·         koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

·         rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

·         czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

·         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

·         upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

·         przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia ,

·         ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,

·         podejmowanie czynności należących do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

·         prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

·         ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,

·         wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań na sesjach Rady Gminy z wykonania uchwał,

·         reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym ,a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej ,

·         gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

·         podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

·         wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy i regulamin oraz uchwały Rady

Zmieniony ( wtorek, 13 marca 2012 09:42 )
 
Z-ca Wójta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 stycznia 2012 23:00
Wielkość czcionki
Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje
Damian, Daniel Baj.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel: 081 58 56 036


Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika urzędu w przypadku nieobecności Wójta.

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

I) nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki samorządowe działające w zakresie oświaty,
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki samorządowe działające w zakresie kultury,
zdrowia, opieki społecznej,
3) nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie sportu, turystyki, współpracy z organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Zastępca Wójta wykonuje wszystkie inne zadania na polecenie Wójta lub zjego upoważnienia."

Zmieniony ( środa, 07 sierpnia 2013 06:00 )
 
Sekretarz Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 stycznia 2012 23:00
Wielkość czcionki

Lucyna Mileszko
tel.: (081) 58 56 747
 

Zadania Sekretarza
Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

·         opracowanie projektu zmian Regulaminu;

·         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

·         wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

·         koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu;

·         zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa;

·         organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

·         organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

·         nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

·         zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

·         prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

·         wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta;

 

Zmieniony ( wtorek, 13 marca 2012 09:42 )
 
Skarbnik Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 stycznia 2012 23:00
Wielkość czcionki

mgr Anna Młynarczyk

tel.:(081) 58 56 046

 

 

Zadania Skarbnika

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

·         wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

·         kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych i ustalenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

·         nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;

·         współdziałanie w opracowaniu budżetu;

·         współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

·         prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy;

·         sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-podatkowym;

·         wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i uprawnień wójta;

 

Zmieniony ( poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:09 )
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2